Wszystkie wpisy

Regulamin konkursu - Giveaway AIRFORCE 1

Regulamin konkursu - Giveaway AIRFORCE 1

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

Regulamin konkursuGiveaway AIR FORCE 1” 

(dalej jako Regulamin)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „Giveaway AIR FORCE 1”, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, należy rozumieć następująco:
 • a) Konkurs – konkurs pod nazwą „Giveaway AIR FORCE 1” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem;
 • b) ButKompany – Crafted Design Company Sp. z o.o (NIP: 9571112518),
 • c) Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • d) Organizator, Fundator, Kanga Exchange – Good Solution Investments Limited, Cromwell House, Ground-Floor, 117 Albert Street, Belize City, Belize; Incorporation number: 176,380, która jest organizatorem Konkursu 
 • e) Giełda – platforma wymiany m.in. walut wirtualnych oraz tokenów prowadzona pod adresem kanga.exchange przez Organizatora
 • f) Uczestnik Konkursu – każda Osoba fizyczna, spełniająca kryteria wzięcia udziału w Konkursie opisane w Regulaminie Konkursu, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych 
  w Regulaminie Konkursu. 
 • g) Zadanie konkursowe – „Oznacz swojego jednego znajomego w komentarzu, który tak jak Ty jest miłośnikiem krypto i napisz, od jak dawna korzystasz z Kanga Exchange i za co kochasz Kangę”.
 • h) Post Konkursowy – post zamieszczony na profilu Organizatora na portalu społecznościowym: Instagram (dalej jako Portal) gdzie zostanie ogłoszony Konkurs i jego zasady. 
 • i) Jury – zespół osób współpracujących w ramach projektu Kanga Exchange oceniający Posty konkursowe;
 • j) Nagroda – customizowane buty marki Nike Air Force1 zawierające logo, którym posługuje się Giełda w wybranym przez Użytkownika rozmiarze,
 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez portal za pośrednictwem którego przeprowadzany jest Konkurs.
 2. Niniejszy Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła,
  z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II. Udział w Konkursie

 1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: https://kanga.exchange/pl/regulamin-konkursu-giveaway-airforce-1 Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Osoby fizyczne, które posiadają konto na portalach,
  za pośrednictwem których zamierzają wziąć udział w Konkursie (na których publikowany jest Post Konkursowy) oraz posiadają aktywne, niezablokowane konto na Giełdzie.
 3. Uczestnik, akceptując Regulamin, wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora do wykorzystania w celach marketingowych przesłanego komentarza w ramach Konkursu.
 4. Konkurs polega na dodaniu komentarza z rozwiązaniem Zadania konkursowego przez Osobę fizyczną pod Postem Konkursowym. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Jury podczas tzw. „Kwadransa z Kangą”. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału współpracownicy Organizatora, a także osoby, które bezpośrednio uczestniczą w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu i członkowie ich rodzin.
 6. Uczestnicy, którzy zamieszczą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie, naruszą warunki niniejszego Regulaminu, nie otrzymają Nagrody. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego komentarza oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich. W przypadku jeżeli dany komentarz został opublikowany przez więcej niż jednego z Uczestników Konkursu pierwszeństwo otrzymuje Uczestnik Konkursu z wcześniejszą datą publikacji komentarza. Uczestnicy Konkursu, którzy powielili komentarz nie będą brani pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.
 7. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych
  w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do Nagrody w Konkursie. 
 8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na profilach w mediach społecznościowych i komunikacyjnych Organizatora (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Telegram) swojego pseudonimu (nicku). 
 9. Komentarze publikowane w ramach rozwiązania Zadania konkursowego nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału  w Konkursie.
 10. W celu odebrania Nagrody zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do podania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Portalu rozmiaru Nagrody oraz adresu pod który Nagroda ma zostać doręczona. Warunkiem otrzymania Nagrody jest posiadanie aktywnego, niezablokowanego konta na Giełdzie.
 11. Nagroda zostanie doręczona w terminie 7 dni roboczych od jej wykonania i doręczenia Organizatorowi przez ButKompany. Organizator nie ma żadnego wpływu na termin wykonania Nagrody i nie zobowiązuje się wobec zwycięzcy Konkursu do dostarczenia Nagrody w konkretnym terminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym ButKompany. 
 12. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach konkursowych, zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych. 
 13. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. 
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania.

III. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22.06.2022 – 18:15 CEST // 4:15 PM UTC). kończy się w dniu 05.07.2022 9:00 CEST // 7:00 AM UTC.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas tzw. „Kwadransa z Kangą”, który będzie nadawany za pośrednictwem mediów społecznosciowych Organizatora. 

IV. Odpowiedzialność 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, jednakże w przypadku naruszenia norm powszechnie obowiązujących oraz regulaminu portali za pośrednictwem których opublikowany był Post Konkursowy może usunąć komentarz Uczestnika Konkursu
 2. Prawem właściwym dla niniejszego konkursu jest, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, prawo Belize.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu Portali w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.