Kanga
Wszystkie wpisy

Nowy kanał Discord Kanga Exchange - konkursy

Nowy kanał Discord Kanga Exchange - konkursy

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

Startujemy z nowym kanałem Discord Kanga Exchange, znajdziecie na nim między innymi:

 • Różne grupy językowe.
 • Miejsce do dyskusji o rynku.
 • Chat głosowy.

Nie może Was zabraknąć na naszym nowo otwartym kanale Discord

Konkursy

Z okazji premiery naszego nowego kanału Discord przygotowaliśmy dla Was aż dwa konkursy!

Data startu obu konkursów: 18.02.2023, 16:00 CET
Koniec konkursów: 25.02.2023, 23:59 CET
Data ogłoszenia zwycięzców: 27.02.2023

 1. Lider afiliacji
  Dziesięć osób, które zaproszą na nasz kanał największą ilość osób wygrają atrakcyjne nagrody opisane poniżej. Będziecie mieli możliwość obserwowania ilości zaproszonych przez Was osób na żywo na kanale referrals.

  Nagrody:
  Dziesięciu użytkowników z największą ilością zaproszonych osób otrzyma gadżety Kangi w tym między innymi bluzy, koszulki, kubki i jeszcze więcej!
 1. Lider aktywności
  Trzy osoby, które będą najaktywniejsze na naszym kanale otrzymają nagrody w postaci KNG!

  1 miejsce – 15 KNG
  2 miejsce – 10 KNG
  3 miejsce – 5 KNG

Regulamin konkursów związanych z nowym Kanałem Discord

(dalej jako Regulamin)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich jest przeprowadzane Konkursy w związku z nowym Kanałem Discord, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, należy rozumieć następująco:

a. Konkurs – dwa konkursy związane z nowym Kanałem Discord prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem;

b. Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych;

c. Organizator, Kanga Exchange – Good Solution Investments Limited, Cromwell House, Ground-Floor, 117 Albert Street, Belize City, Belize; Incorporation number: 176,380, która jest organizatorem Konkursu

d. Giełda – platforma wymiany m.in. walut wirtualnych oraz tokenów prowadzona pod adresem kanga.exchange przez Organizatora

e. Uczestnik Konkursu – każda Osoba fizyczna, spełniająca kryteria wzięcia udziału w Konkursie opisane w Regulaminie Konkursu, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych 
w Regulaminie Konkursu.

f. Zadania konkursowe – „1) Zaproś jak najwięcej osób na nasz kanał i powalcz o gadżety Kanga Exchange.” Oraz „Zostań liderem chatu!”

g. Post Konkursowy – post zamieszczony na stronie Organizatora oraz na Kanale Discord https://discord.gg/vwgDT7qh  (dalej jako Portal) gdzie zostanie ogłoszony Konkurs i jego zasady. 

h. Jury – zespół osób współpracujących w ramach projektu Kanga Exchange oceniający Posty konkursowe;

i. Nagroda – nagroda w konkursie 1): „10 najlepszych osób otrzyma bluzę, koszulkę i gadżety!” oraz 2): „Dla trzech najaktywniejszych osób mamy kolejno 15 KNG, 10KNG i 5KNG”

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez portal za pośrednictwem którego przeprowadzany jest Konkurs.

4. Niniejszy Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła,
z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II. Udział w Konkursie

 1. Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: https://kanga.exchange/pl/nowy-kanal-discord-kanga-exchange-konkursy Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Osoby fizyczne, które posiadają konto na portalu,
na którym publikowany jest Post Konkursowy oraz Osoby fizyczne, które posiadają aktywne, niezablokowane konto na Giełdzie.

3. Konkurs polega na aktywnościach związanych z realizacją Zadania konkursowego przez Osobę fizyczną na Portalu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Jury. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

4. W konkursie nie mogą brać udziału współpracownicy Organizatora lub podmiotów powiązanych, a także osoby, które bezpośrednio uczestniczą w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu i członkowie ich rodzin.

5. Uczestnicy, którzy zamieszczą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie, jak również Ci którzy w sposób automatyczny i nienaturalny (tj. za pomocą np. botów) będą starali się rozwiązać Zadanie Konkursowe naruszą warunki niniejszego Regulaminu, nie otrzymają Nagrody. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego rozwiązania Zadania konkursowego oraz że przesłane rozwiązanie Zadania konkursowego nie narusza praw osób trzecich.

6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych
w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do Nagrody w Konkursie.

7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na profilach w mediach społecznościowych i komunikacyjnych Organizatora (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Telegram) oraz na Portalu swojego pseudonimu (nicku).

8. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

9. W celu odebrania Nagrody zwycięzcy Konkursu są obowiązani do podania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Portalu adresu mailowego uwierzytelniającego konto na Giełdzie oraz   adresu pod który Nagroda rzeczowa ma zostać doręczona. Warunkiem otrzymania Nagrody jest posiadanie aktywnego, niezablokowanego konta na Giełdzie.

10. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana w terminie 7 dni roboczych od realizacji przez zwycięzcę Konkursu obowiązku o którym mowa w ust. 9 powyżej. Nagroda w tokenach zostanie przesłana niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych na konto zwycięzcy Konkursu na Giełdzie.

11. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach konkursowych, zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych.

12. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania.

III. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się: 17.02.2023, Data zakończenia: 25.02.23 godzina 23:59 (CET), Ogłoszenie wyników: 27.02.2023

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Portalach, na których ogłoszone zostało Zadanie konkursowe na profilu Organizatora.

IV. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, jednakże w przypadku naruszenia norm powszechnie obowiązujących oraz regulaminu Portali za pośrednictwem, których opublikowany był Post Konkursowy może usunąć komentarz Uczestnika Konkursu.

2. Prawem właściwym dla niniejszego konkursu jest, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, prawo właściwe dla Organizatora Konkursu.

3. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu Portali w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.