Kanga
Wszystkie wpisy

Kwadrans z Kangą - Zgadnij cenę BTC

Kwadrans z Kangą - Zgadnij cenę BTC

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

W tym wpisie znajdziesz pełen regulamin naszego cotygodniowego konkursu. Kwadrans z Kangą nie byłby tym samym bez naszej regularnej gry w zgadywanie ceny bitcoina. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom biorącym udział sporządziliśmy regulamin konkursu, który znajdziecie poniżej.

Zapraszamy co tydzień o godzinie 9:30 CEST na Kwadrans z Kangą.

Regulamin

Regulamin konkursu „Zaproponuj wartość, jaką może osiągnąć BTC na parze BTC/USDT na naszej giełdzie” 

(dalej jako Regulamin)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „Zaproponuj wartość, jaką może osiągnąć BTC na parze BTC/USDT na naszej giełdzie”, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, należy rozumieć następująco:

  a. Konkurs – konkurs pod nazwą „Zaproponuj wartość, jaką może osiągnąć BTC na parze BTC/USDT na naszej giełdzie” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem;

  b. Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych;

  c. Organizator, Fundator, Kanga Exchange – Good Solution Investments Limited, Cromwell House, Ground-Floor, 117 Albert Street, Belize City, Belize; Incorporation number: 176,380, która jest organizatorem Konkursu 

  d. Giełda – platforma wymiany m.in. walut wirtualnych oraz tokenów prowadzona pod adresem kanga.exchange przez Organizatora

  e. Uczestnik Konkursu – każda Osoba fizyczna, spełniająca kryteria wzięcia udziału w Konkursie opisane w Regulaminie Konkursu, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych 
  w Regulaminie Konkursu. 

  f. Zadanie konkursowe – „Zaproponuj wartość, jaką może osiągnąć BTC na parze BTC/USDT na naszej giełdzie o godzinie 9:00 (CET) w dniu, w którym odbędzie się następny Kwadrans z Kangą”.

  g. Jury – zespół osób współpracujących w ramach projektu Kanga Exchange oceniający Posty konkursowe;

  h. Nagroda – token KNG, których liczba jednostek będzie odzwierciedleniem 10% „łapek w górę” pod ostatnim odcinkiem Kwadransa z Kangą emitowanym na portalu youtube.com,
 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez portal youtube.com za pośrednictwem którego przeprowadzany jest Konkurs i Organizator zwalania portal youbube.com z odpowiedzialności za szkodę wynikającą z Konkursu.
 2. Niniejszy Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła,
  z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II. Udział w Konkursie

 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie wymaga zapoznania się z Regulaminem. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: https://kanga.exchange/pl/kwadrans-z-kanga-zgadnij-cene-btc Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu. 
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Osoby fizyczne, które posiadają konto na portalu Youtube.com z możliwością komentowania publikowanych filmów oraz posiadają aktywne, niezablokowane konto na Giełdzie.
 3. Uczestnik, akceptując Regulamin, wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora do wykorzystania w celach marketingowych przesłanego komentarza w ramach Konkursu.
 4. Konkurs polega na dodaniu komentarza z rozwiązaniem Zadania konkursowego przez Osobę fizyczną pod filmem z Kwadransem z Kangą. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Jury podczas tzw. „Kwadransa z Kangą”. By wygrać, propozycja wartości BTC musi być najbliższa prawdziwej — nie można się jednak pomylić o więcej niż 25 USDT w dowolną stronę. W takim przypadku, jeżeli każdy Uczestnik Konkursu pomyli się o więcej niż 25USDT w dowolną stronę, pula Nagród przechodzi na nastepny tydzień. Prowadzący dany odcinek „Kwadransa z Kangą” mogą wprowadzac zmiany zasad przeprowadzenia Konkursu, które mogą być wiążące na dany konkretny odcinek „Kwadransa z Kangą”.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Konkurs jest cykliczny, odbywa się co tydzień. W Konkursie biorą udział wyłącznie posty konkursowe zawierające rozwiązanie Zadania konkursowego z dnia emisji danego odcinka „Kwadransa z Kangą” oraz z dnia następnego, zaś zaproponowanie wartości dotyczy wartości BTC/USDT na Giełdzie o godzinie 9:00 (CET) w dniu, w którym odbędzie się następny Kwadrans z Kangą.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału współpracownicy Organizatora, a także osoby, które bezpośrednio uczestniczą w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu i członkowie ich rodzin.
 7. Uczestnicy, którzy zamieszczą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie, naruszą warunki niniejszego Regulaminu, nie otrzymają Nagrody. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego komentarza oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich. W przypadku, jeżeli dany komentarz został opublikowany przez więcej niż jednego z Uczestników Konkursu pierwszeństwo otrzymuje Uczestnik Konkursu z wcześniejszą datą publikacji komentarza. Uczestnicy Konkursu, którzy powielili komentarz nie będą brani pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.
 8. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych
  w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do Nagrody w Konkursie. 
 9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na profilach w mediach społecznościowych i komunikacyjnych Organizatora (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Telegram) swojego pseudonimu (nicku). 
 10. Komentarze publikowane w ramach rozwiązania Zadania konkursowego nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału  w Konkursie.
 11. Warunkiem otrzymania Nagrody jest posiadanie aktywnego, niezablokowanego konta na Giełdzie.
 12. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach konkursowych, zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych. 
 13. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. 
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania.

III. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs jest cykliczny, odbywa się co tydzień, zgodnie z punktem I.5.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas tzw. „Kwadransa z Kangą”, który będzie nadawany za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora. 

IV. Odpowiedzialność 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, jednakże w przypadku naruszenia norm powszechnie obowiązujących oraz regulaminu portali za pośrednictwem których opublikowany był Post Konkursowy może usunąć komentarz Uczestnika Konkursu
 2. Prawem właściwym dla niniejszego konkursu jest prawo Belize, chyba że co innego wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu Portalu Youtube.com w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.