Kanga
Wszystkie wpisy

Konkurs Solidus AITech x Kanga Exchange #AITechKanga

Konkurs Solidus AITech x Kanga Exchange #AITechKanga

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

Wraz z Solidus AITech, przygotowaliśmy dla Was konkurs z naprawdę atrakcyjnymi nagrodami 🤩

Co musisz zrobić, żeby wziąć udział?

⏺️ W komentarzu pod postem konkursowym odpowiedz na pytanie:
Jak według Ciebie sztuczna inteligencja wpłynie w przyszłości na naszą codzienność?
⏺️ Oznacz swoją odpowiedź hashtagiem #AITechKanga

Wybierzemy 3 najciekawsze komentarze.

🏆 Więc jakie przygotowaliśmy nagrody?

🥇 1 miejsce – 100$ w tokenach AITECH i nasze gadżety
🥈 2 miejsce – 60$ w tokenach AITECH i nasze gadżety
🥉 3 miejsce – 40$ w tokenach AITECH i nasze gadżety

START konkursu: 11/07/2022 | 12:00 (CEST)
KONIEC konkursu: 7/24/2022 | 23:59 (CEST)
Ogłoszenie WYNIKÓW: 07/25/2022 | 12:00 (CEST)

Regulamin konkursu znajdziesz poniżej ⬇️

Regulamin konkursu#AITechKanga” 
(dalej jako Regulamin)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „#AITechKanga”, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, należy rozumieć następująco:
  a) Konkurs – konkurs pod nazwą „#AITechKanga” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem;
  b) AiTech – Solidus Ai Tech Limited, headquartered at DSO-IFZA, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis,
  c) Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  d) Organizator, Kanga Exchange – Good Solution Investments Limited, Cromwell House, Ground-Floor, 117 Albert Street, Belize City, Belize; Incorporation number: 176,380, która jest organizatorem Konkursu 
  e) Giełda – platforma wymiany m.in. walut wirtualnych oraz tokenów prowadzona pod adresem kanga.exchange przez Organizatora
  f) Uczestnik Konkursu – każda Osoba fizyczna, spełniająca kryteria wzięcia udziału w Konkursie opisane w Regulaminie Konkursu, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. 
  g) Zadanie konkursowe – „Napisz w komentarzu, jak Twoim zdaniem sztuczna inteligencja wpłynie w przyszłości na naszą codzienność.”
  h) Post Konkursowy – post zamieszczony na profilu Organizatora na portalu społecznościowym: Facebook, Twitter, Telegram (dalej jako Portal) gdzie zostanie ogłoszony Konkurs i jego zasady. 
  i) Jury – zespół osób współpracujących w ramach projektu Kanga Exchange oceniający Posty konkursowe;
  j) Nagroda – w zależności od miejsca
  1 miejsce – równowartość 100 USDT w tokenach AiTech + gadżety z logo Organizatora 
  2 miejsce – równowartość 60 USDT w tokenach AiTech + gadżety z logo Organizatora 
  3 miejsce – równowartość 40 USDT w tokenach AiTech + gadżety z logo Organizatora
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez portal za pośrednictwem którego przeprowadzany jest Konkurs.
 4. Niniejszy Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II. Udział w Konkursie

 1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: https://kanga.exchange/pl/konkurs-solidus-aitech-x-kanga-exchange-aitechkanga
  Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Osoby fizyczne, które posiadają konto na portalu, na którym publikowany jest Post Konkursowy oraz Osoby fizyczne, które posiadają aktywne, niezablokowane konto na Giełdzie.
 3. Uczestnik, akceptując Regulamin, wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora do wykorzystania w celach marketingowych przesłanego komentarza w ramach Konkursu.
 4. Konkurs polega na dodaniu komentarza z rozwiązaniem Zadania konkursowego przez Osobę fizyczną pod Postem Konkursowym. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Jury. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału współpracownicy Organizatora lub podmiotów powiązanych, a także osoby, które bezpośrednio uczestniczą w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu i członkowie ich rodzin.
 6. Uczestnicy, którzy zamieszczą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie, naruszą warunki niniejszego Regulaminu, nie otrzymają Nagrody. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego rozwiązania Zadania konkursowego oraz że przesłane rozwiązanie Zadania konkursowego nie narusza praw osób trzecich. W przypadku jeżeli rozwiązanie Zadania konkursowego zostało opublikowane przez więcej niż jednego z Uczestników Konkursu pierwszeństwo otrzymuje Uczestnik Konkursu z wcześniejszą datą publikacji rozwiązania Zadania konkursowego. Uczestnicy Konkursu, którzy powielili rozwiązanie Zadania konkursowego nie będą brani pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.
 7. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do Nagrody w Konkursie. 
 8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na profilach w mediach społecznościowych i komunikacyjnych Organizatora (Facebook, Twitter, Telegram) swojego pseudonimu (nicku) oraz rozwiązania Postu Konkursowego.
 9. Komentarze publikowane w ramach rozwiązania Zadania konkursowego nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału  w Konkursie.
 10. W celu odebrania Nagrody zwycięzcy Konkursu są obowiązani do podania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Portalu gdzie umieścili rozwiązanie Zadania konkursowego adresu mailowego uwierzytelniającego konto na Giełdzie oraz adresu pod który Nagroda rzeczowa ma zostać doręczona. Warunkiem otrzymania Nagrody jest posiadanie aktywnego, niezablokowanego konta na Giełdzie.
 11. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana w terminie 7 dni roboczych od realizacji przez zwycięzcę Konkursu obowiązku o którym mowa w ust. 10 powyżej. Nagroda w tokenach zostanie przesłana niezwłocznie przez Fundatora po realizacji przez zwycięzcę Konkursu obowiązku o którym mowa w ust. 10 powyżej. Organizator nie ma żadnego wpływu na termin przesłania przez Fundatora Nagrody w tokenach i nie zobowiązuje się wobec zwycięzcy Konkursu do dostarczenia Nagrody w tokenach w konkretnym terminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym AiTech. 
 12. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach konkursowych, zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych. 
 13. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. 
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania.
 15. Fundatorem Nagród w tokenach AITech jest AiTech.

III. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.07.2022, a kończy się w dniu 24.07.2022.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 25.07.2022 na Portalach, na których ogłoszone zostało Zadanie konkursowe na profilach Organizatora. 

IV. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, jednakże w przypadku naruszenia norm powszechnie obowiązujących oraz regulaminu portali za pośrednictwem, których opublikowany był Post Konkursowy może usunąć komentarz Uczestnika Konkursu.
 2. Prawem właściwym dla niniejszego konkursu jest, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, prawo właściwe dla Organizatora Konkursu.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu Portali w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

Przypominamy również o trwającym IEO AITECH, które dostępne jest na naszej stronie.
Zajrzyjcie na: https://trade.kanga.exchange/ieo/AITECH

Autor: Piotr Szopa