Kanga
Wszystkie wpisy

Konkurs Kanga Exchange x FAME #FameUtility

Konkurs Kanga Exchange x FAME #FameUtility

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

💪🏻 KONKURS KANGA X FAME MMA  👊🏻

Co musisz zrobić, żeby wygrać?

➡️ Zaproponuj użyteczność dla tokena $FAME! Jesteśmy wielce ciekawi Waszych pomysłów!

Napisz komentarz pod postem konkursowym na naszych kanałach SM (Kanga Exchange lub Fame MMA) i oznacz go hashtagiem #FameUtility. Wygra najbardziej pomysłowa i kreatywna odpowiedź! 🔥

Uczestnik konkursu musi mieć zarejestrowane konto na platformie Kanga Exchange.

Nagrodą za pierwsze miejsce jest 500$ w tokenach $FAME 🤑 (cena rynkowa na dzień rozwiązania konkursu) oraz 20 tokenów $KNG. 💵 

Dwie pozostałe osoby z podium otrzymają pakiet gadżetów Kanga

Start konkursu: 14.05, 11:00 UTC (13:00 CEST)

Koniec konkursu: 30.05, 11:00 UTC (13:00 CEST)

Serdecznie zachęcamy Was do obserwowania kanałów Kanga Exchange oraz FAME na Instagramie, Facebooku i Twitterze.

Śledźcie na bieżąco kurs tokena FAME!

Facebook:

facebook.com/kanga.exchange

facebook.com/famemmatv

Instagram:

@kanga_exchange

@famemmatv

@famemma.io

Twitter:

Twitter Kanga Exchange

Twitter FAME MMA

Powodzenia! 🌟

Regulamin konkursu „Zaproponuj użyteczność dla tokena FAME”
(dalej jako Regulamin)

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „Zaproponuj użyteczność dla tokena FAME”, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, należy rozumieć następująco:
a) Konkurs – konkurs pod nazwą „Zaproponuj użyteczność dla tokena FAME” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem;
b) Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
c) Organizator, Fundator, Kanga Exchange – Good Solution Investments Limited, Cromwell House, Ground-Floor, 117 Albert Street, Belize City, Belize; Incorporation number: 176,380, która jest organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród
d) Giełda – platforma wymiany m.in. walut wirtualnych oraz tokenów prowadzona pod adresem kanga.exchange przez Organizatora
Uczestnik Konkursu – każda Osoba fizyczna, spełniająca kryteria wzięcia udziału w Konkursie opisane w Regulaminie Konkursu, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych
w Regulaminie Konkursu.
e) FAME – Fame MMA spółka akcyjna z siedzibą w Swarzędzu, ul. Dworcowa 4b /3, 62-020 Swarzędz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000883491, NIP: 7773370464, REGON: 38818115600000, kapitał zakładowy: 400.000 zł
f) Zadanie konkursowe – „Zaproponuj użyteczność dla tokena FAME, napisz komentarz pod Postem Konkursowym na profilach Kanga lub Fame z #FameUtility;”.
g) Post Konkursowy – post zamieszczony na profilu Organizatora na portalach: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube oraz Telegram jak również na profilu Fame na portalach: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube gdzie zostanie ogłoszony Konkurs i jego zasady.
h) Jury – zespół osób współpracujących z Kanga Exchange oceniający Zgłoszenia konkursowe;
i) Nagroda – Nagroda za 1, 2 i 3 miejsce zajęte w Konkursie, wydana według zasad i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie tj:
– Nagroda za 1 miejsce – równowartość 500 waluty wirtualnej USDT (Tether) w tokenach FAME notowanych na Giełdzie według ceny rynkowej na Giełdzie na dzień i godzinę ogłoszenia wyników Konkursu oraz 20 tokenów KNG;
– Nagroda za 2 miejsce – pakiet gadżetów Kanga Exchange : bluza, koszulka, kubek, smycz, wlepki;
– Nagroda za 3 miejsce – pakiet gadżetów Kanga Exchange: bluza, koszulka, kubek, smycz, wlepki;
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez portale za pośrednictwem których przeprowadzany jest Konkurs.
4. Niniejszy Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła,
z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora, ani FAME.

II. Udział w Konkursie
1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: https://kanga.exchange/pl/konkurs-kanga-exchange-x-fame-fameutility/ Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Osoby fizyczne, które posiadają konto na portalach,
za pośrednictwem których zamierzają wziąć udział w Konkursie (na których publikowany jest Post Konkursowy) oraz posiadają aktywne, niezablokowane konto na Giełdzie.
3. Uczestnik, akceptując Regulamin, wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora do wykorzystania w celach marketingowych przesłanego komentarza w ramach Konkursu.
4. Konkurs polega na dodaniu komentarza z rozwiązaniem Zadania konkursowego przez Osobę fizyczną pod Postem Konkursowym. Nie jest wymagane publikowanie komentarza pod wszystkimi Postami Konkursowymi, wystarczy umieścić komentarz pod jakimkolwiek Postem Konkursowym. Wygrywa najbardziej pomysłowa i kreatywna odpowiedź na Zadanie konkursowe w ocenie Jury. Warunkiem dodatkowym jest zamieszczenie w opisie następującego hasła: #FameUtility
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
6. W konkursie nie mogą brać udziału współpracownicy Organizatora i Fame, a także osoby, które bezpośrednio uczestniczą w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu i członkowie ich rodzin.
7. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie, naruszą warunki niniejszego Regulaminu, nie otrzymają Nagrody. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego komentarza oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich. W przypadku jeżeli dany komentarz został opublikowany przez więcej niż jednego z Uczestników Konkursu pierwszeństwo otrzymuje Uczestnik Konkursu z wcześniejszą datą publikacji komentarza. Uczestnicy Konkursu, którzy powielili komentarz nie będą brani pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.
8. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych
w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do Nagrody w Konkursie.
9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fame na profilach w mediach społecznościowych i komunikacyjnych Organizatora oraz Fame (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Telegram) swojego pseudonimu (nicku) na wszelki portalach za pośrednictwem których publikowany był Post Konkursowy.
10. Komentarze publikowane w ramach rozwiązania Zadania konkursowego nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
11. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
12. W celu odebrania Nagrody za 1 miejsce Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przesłania do Organizatora adresu email konta Uczestnika Konkursu na Giełdzie na jaki ma być wydana Nagroda.
13. Nagroda za 1 miejsce zostanie wydana w terminie 1 dnia roboczego od dnia wskazania przez zwycięzcę nagrody danych o których mowa w pkt 9 powyżej. Warunkiem otrzymania Nagrody jest posiadanie aktywnego, niezablokowanego konta na Giełdzie.
14. W celu odebrania Nagrody za 2 i 3 miejsce Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przesłania do Organizatora następujących danych:
a) adres e-mail konta Uczestnika Konkursu na Giełdzie,
b) imię i nazwisko oraz pełny adres do wysyłki Nagrody,
15. Nagroda za 2 miejsce i Nagroda za 3 miejsce zostanie nadana zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską w terminie 7 dni od dnia wskazania przez Uczestników Konkursu którzy zostali nagrodzeni adresów do wysyłki.
16. Przesłanie danych przez Uczestnika Konkursu wymaganych zgodnie z pkt 13 oraz 15 powyżej musi odbyć się przez Uczestnika Konkursu wyłącznie za pośrednictwem prywatnej wiadomości poprzez portal na którym Uczestnik Konkursu opublikował nagrodzony przez Jury komentarz.
17. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach konkursowych, zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych.
18. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Organizator nie gwarantuje w jakikolwiek sposób kursu wymiany tokenów FAME, nie jest ich emitentem i nie odpowiada w jakikolwiek sposób za dalsze użycie tych tokenów.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania.

III. Czas trwania konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 maja 2022 roku, g. 11:00 UTC (13:00 CEST) i kończy się w dniu 30 maja 2022 roku, g. 11:00 UTC (13:00 CEST).
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 maja 2022 r. po zakończeniu Konkursu za pośrednictwem portali na których opublikowany został Post Konkursowy

IV. Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, jednakże w przypadku naruszenia norm powszechnie obowiązujących oraz regulaminu portali za pośrednictwem których opublikowany był Post Konkursowy może usunąć komentarz Uczestnika Konkursu
2. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu Portali w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.