Kanga
Wszystkie wpisy

Zmiany w regulaminie

Zmiany w regulaminie

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

Drodzy Użytkownicy,

Działając zgodnie z Regulaminem informujemy o zmianie postanowień Regulaminu. Od dnia 11 stycznia 2022 r. będą obowiązywać nowe postanowienia zgodnie, z którymi między innymi zmieni się Operator Serwisu oraz zostaną dodane postanowienia dotyczące nowej usługi – możliwości wykonywania zobowiązań wynikających z umów przelewu wierzytelności z konta (portfela) kryptowalutowego lub innych umów na zabezpieczenie umów pożyczki. Zgodnie z Regulaminem do dalszego korzystania z Serwisu potrzebna jest akceptacja nowych postanowień. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zmianami oraz akceptację regulaminu. W załączeniu poniżej przedstawiamy zmiany.

ZMIANY

I. Postanowienie wskazane w Preambule Regulaminu o brzmieniu:

„Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z serwisu Kanga Exchange (zwany dalej Serwisem) przez osoby trzecie. Serwis Kanga Exchange jest udostępniany przez Good Investments LTD, spółkę zarejestrowaną zgodnie z International Business Companies Act of the the Republic of Seychelles, Company Number: 192185 (dalej jako Operator).”

Otrzyma następujące brzmienie:

„Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z serwisu Kanga Exchange (zwany dalej Serwisem) przez osoby trzecie. Serwis Kanga Exchange jest udostępniany przez Good Solution Investments Limited, Cromwell House, Ground-Floor, 117 Albert Street, Belize City, Belize (dalej jako Operator).”

II. Dotychczasowy § 3 ust. 1 o brzmieniu:

„W celu uzyskania pełnej funkcjonalności konta Użytkownika, w szczególności umożliwienie korzystania z płatnych usług konieczne jest przeprowadzenie identyfikacji Użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

1. „W celu uzyskania pełnej funkcjonalności konta Użytkownika, w szczególności umożliwienia korzystania z płatnych usług konieczne jest przeprowadzenie identyfikacji Użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Operator może żądać od Użytkownika przeprowadzenia identyfikacji Użytkownika w szczególności w przypadku:
a) Dokonania zapłaty za usługi, w tym również usługi świadczone przez partnerów, przelewem bankowym i następnie żądania przesłania kryptowaluty na portfel zewnętrzny,
b) Żądania przesłania kryptowaluty na konto (portfel wewnętrzny) niezweryfikowanego Użytkownika – weryfikacja Użytkownika który żąda przesłania kryptowaluty na konto (portfel wewnętrzny) innego Użytkownika.”

III. Dotychczasowe paragrafy 6,7 oraz 8 otrzymują odpowiednio numerację 7, 8, 9 i nowy §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„ §6
1. Operator w ramach Serwisu świadczy równieżusługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom możliwości (funkcjonalność) wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów przelewu wierzytelności z konta (portfela) kryptowalutowego w Serwisie na zabezpieczenie lub innych umów na zabezpieczenie zawartych (lub mających być zawartymi) umów pożyczki, w których to Użytkownik jest pożyczkobiorcą (dalej również jako: „Pożyczkobiorca„), a druga Strona – pożyczkodawcą (dalej również jako: „Pożyczkodawca„).
2. Operator nie jest stroną żadnych umów, o których mowa w ust. 1 powyżej. Operator udostępnia wyłącznie funkcjonalność w ramach Serwisu. Operator nie gwarantuje w żaden sposób wykonania jakichkolwiek postanowień umów opisanych w ust.1 wyżej przez którąkolwiek ze stron tych umów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania jak i zaniechania Użytkownika jak i Pożyczkodawcy wynikające z zawartych przez nich umów.
3. Funkcjonalność powyższa dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy posiadają aktywne, niezablokowane i zweryfikowane konto w Serwisie. 4. Operator świadczy usługi opisane w niniejszym paragrafie na wyraźne żądanie Użytkownika, które może być wyrażone w szczególności w jakiejkolwiek umowie z Pożyczkodawcą, na co Użytkownik wyraża zgodę. Użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych oraz informacji zawartych w umowach z innymi podmiotami. Użytkownik jednocześnie może upoważnić Pożyczkodawcę do przesłania do Operatora treści wszelkich umów zawieranych między Użytkownikiem a Pożyczkodawcą wraz z żądaniem wykonania przez Operatora usługi, o której mowa w ust. 1
5. Opisana w ust. 1 usługa, świadczona na wyraźne żądanie Użytkownika, polega w szczególności na:
A. dokonaniu przez Operatora tymczasowej blokady kryptowalut (wierzytelności) będących w dyspozycji Użytkownika na jego koncie (portfelu) na czas nieprzekraczający 7 dni od dnia otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 4 poprzez ich przeniesienie na inne konto (portfel) przypisany do Użytkownika, z którego nie będzie możliwe przesłanie kryptowaluty na inne konto lub portfel, a także nie będzie możliwości wypłaty tych środków lub ich dysponowania w inny sposób, z zastrzeżeniem cofnięcia zgody przez Użytkownika aż do momentu uzyskania przez Operatora zawiadomienia o zawarciu umowy przelewu wierzytelności z konta (portfela) kryptowalutowego w Serwisie lub zawiadomienia o zawarciu innej umowy,
B. Dokonaniu zabezpieczenia wierzytelności o wypłatę kryptowalut będących na innym koncie (portfelu) Użytkownika, o którym mowa w lit. A powyżej, na czas przekraczający 7 dni, w tym w szczególności wynikający z umowy pożyczki, umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie lub innej umowy poprzez uniemożliwienie Użytkownikowi i innym podmiotom przesłania kryptowaluty z konta (portfela) na inne konto lub portfel, a także wyłączenie możliwości wypłaty tych środków lub dysponowania w inny sposób z zastrzeżeniem postanowień opisanych poniżej.
6. Operator zobowiązuje się na żądanie Użytkownika i za jego zgodą do realizowania usługi opisanej w ust. 1 i 5 powyżej zgodnie treścią umowy przelewu wierzytelności z konta (portfela) kryptowalutowego w Serwisie na zabezpieczenie, innych umów na zabezpieczenie kryptowalut oraz umów pożyczki zawartych przez Użytkownika, w szczególności na umożliwienie przesłania kryptowaluty z konta (portfela) o jakim mowa w ust. 5 lit. B powyżej na żądanie Użytkownika lub innego uprawnionego podmiotu (w tym Pożyczkodawcy) w oparciu o treść oświadczenia Pożyczkodawcy. Operator zastrzega sobie prawo pobrania stosownej opłaty za tę usługę, o ile taka opłata zostanie wprowadzona, będzie ona widoczna dla Użytkownika w Serwisie.
7. Operator nie ma obowiązku sprawdzania prawdziwości jakichkolwiek oświadczeń składanych przez podmioty o których mowa w niniejszym paragrafie, Użytkownik oświadcza tym samym, że wszelkie jego dane i jego oświadczenia, które znajdą się w treści umów, o których mowa w ust. 1 będą zgodne z prawdą i tym samym ponosi wszelką odpowiedzialność finansową i majątkową za jakiekolwiek skutki niezgodności tych danych z prawdą.”

IV. Postanowienia §8, w którym zmieniono numerację na §9 w starym
brzmieniu:

„1.Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo Republiki Seszeli, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

2.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo Belize, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.
2.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
3.W przypadku jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają wiążące między Stronami.
4.Operator może bez zgody Użytkownika przenieść prawa i obowiązki wynikające z regulaminu na jakikolwiek inny podmiot, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.”