Kanga
Wszystkie wpisy

Konkurs #KangaPercent

Konkurs #KangaPercent

Napisano przez

Kanga

Data publikacji

Razem z Percent Whisky zorganizowaliśmy dla was konkurs z okazji IEO tokena $PWT na naszej giełdzie ⬇️
https://trade.kanga.exchange/ieo/PWT

Zasady konkursu:

🥃 Napiszcie w komentarzu “Jaka jest Twoja ulubiona Whisky i dlaczego?”
#️⃣ Oznaczenie nas hasztagiem #KangaPercent
🌐 Posiadanie konta na ➡️ https://trade.kanga.exchange/market

Dla zwycięzców mamy bardzo atrakcyjne nagrody! 🥳

🥇 1 – $200 w tokenach Percent + plakat + gadżety + 50 KNG
🥈 2 – $100 w tokenach Percent + gadżety + 25 KNG
🥉 3 – $50 w tokenach Percent + koszulka + 10 KNG

Regulamin konkursu#KangaPercent”
(dalej jako Regulamin)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „#KangaPercent”, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, należy rozumieć następująco:
  a. Konkurs – konkurs pod nazwą „#KangaPercent” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem;
  b. Percent – PERCENT SP. Z O.O.
  c. Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  d. Organizator, Kanga Exchange – Good Solution Investments Limited, Cromwell House, Ground-Floor, 117 Albert Street, Belize City, Belize; Incorporation number: 176,380, która jest organizatorem Konkursu
  e. Giełda – platforma wymiany m.in. walut wirtualnych oraz tokenów prowadzona pod adresem kanga.exchange przez Organizatora
  f. Uczestnik Konkursu – każda Osoba fizyczna, spełniająca kryteria wzięcia udziału w Konkursie opisane w Regulaminie Konkursu, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu
  g.Zadanie konkursowe – Odpowiedzieć na pytanie: “Jaka jest Twoja ulubiona Whisky i dlaczego?” Warunki: Uczestnik musi mieć konto na Kanga.Exchange i oznaczyć odpowiedź w SM Kanga – #KangaPercent
  h. Post Konkursowy – post zamieszczony na profilu Organizatora lub Percent Whisky na portalu społecznościowym: Facebook, Twitter, Telegram, Linkedin (dalej jako Portale) gdzie zostanie ogłoszony Konkurs i jego zasady. 
  i. Jury – zespół osób współpracujących w ramach projektu Kanga Exchange oceniający Posty konkursowe;
  j. Nagroda –
  1 miejsce – $200 w tokenach Percent + plakat + gadżety + 50 KNG 
  2 miejsce – $100 w tokenach Percent + gadżety + 25 KNG
  3 miejsce – $50 w tokenach Percent + koszulka + 10 KNG
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Portale za pośrednictwem których przeprowadzany jest Konkurs. Organizator zwalnia z odpowiedzialności podmioty prowadzące Portale w zakresie organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
 4. Niniejszy Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II. Udział w Konkursie

 1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: https://kanga.exchange/pl/konkurs-kangapercent
  Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Osoby fizyczne, które:
  a. posiadają konto na portalu, na którym publikowany jest Post Konkursowy
  b. posiadają aktywne, niezablokowane konto na Giełdzie.
 3. Uczestnik, akceptując Regulamin, wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora do wykorzystania w celach marketingowych przesłanego komentarza w ramach Konkursu.
 4. Konkurs polega na dodaniu komentarza z rozwiązaniem Zadania konkursowego przez Osobę fizyczną pod Postem Konkursowym. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Jury. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału współpracownicy Organizatora, Percent lub podmiotów powiązanych, a także osoby, które bezpośrednio uczestniczą w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu i członkowie ich rodzin.
 6. Uczestnicy, którzy zamieszczą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie, naruszą warunki niniejszego Regulaminu, nie otrzymają Nagrody. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego rozwiązania Zadania konkursowego oraz że przesłane rozwiązanie Zadania konkursowego nie narusza praw osób trzecich. 
 7. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do Nagrody w Konkursie. 
 8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na profilach w mediach społecznościowych i komunikacyjnych Organizatora (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Telegram) swojego pseudonimu (nicku) oraz rozwiązania Postu Konkursowego.
 9. Komentarze publikowane w ramach rozwiązania Zadania konkursowego nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 10. W celu odebrania Nagrody zwycięzcy Konkursu są obowiązani do podania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Portalu gdzie umieścili rozwiązanie Zadania konkursowego adresu mailowego uwierzytelniającego konto na Giełdzie. Warunkiem otrzymania Nagrody jest posiadanie aktywnego, niezablokowanego konta na Giełdzie.
 11. Nagroda w tokenach zostanie przesłana niezwłocznie po realizacji przez zwycięzcę Konkursu obowiązku o którym mowa w ust. 10 powyżej.
 12. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach konkursowych, zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych. 
 13. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. 
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania.
 15. Fundatorem nagród w tokenach Percent jest Percent.

III. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu02.09.2022 a kończy się w dniu 27.09.2022.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Portalach, na których ogłoszone zostało Zadanie konkursowe na profilach Organizatora oraz Percent.

IV. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, jednakże w przypadku naruszenia norm powszechnie obowiązujących oraz regulaminu portali za pośrednictwem, których opublikowany był Post Konkursowy może usunąć komentarz Uczestnika Konkursu.
 2. Prawem właściwym dla niniejszego konkursu jest, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, prawo właściwe dla Organizatora Konkursu.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu Portali w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

Autor: Piotr Szopa