Regulamin konkursu – Giveaway AIRFORCE 1

Regulamin konkursuGiveaway AIR FORCE 1” 

(dalej jako Regulamin)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „Giveaway AIR FORCE 1”, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, należy rozumieć następująco:
 • a) Konkurs – konkurs pod nazwą „Giveaway AIR FORCE 1” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem;
 • b) ButKompany – Crafted Design Company Sp. z o.o (NIP: 9571112518),
 • c) Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • d) Organizator, Fundator, Kanga Exchange – Good Solution Investments Limited, Cromwell House, Ground-Floor, 117 Albert Street, Belize City, Belize; Incorporation number: 176,380, która jest organizatorem Konkursu 
 • e) Giełda – platforma wymiany m.in. walut wirtualnych oraz tokenów prowadzona pod adresem kanga.exchange przez Organizatora
 • f) Uczestnik Konkursu – każda Osoba fizyczna, spełniająca kryteria wzięcia udziału w Konkursie opisane w Regulaminie Konkursu, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych 
  w Regulaminie Konkursu. 
 • g) Zadanie konkursowe – „Oznacz swojego jednego znajomego w komentarzu, który tak jak Ty jest miłośnikiem krypto i napisz, od jak dawna korzystasz z Kanga Exchange i za co kochasz Kangę”.
 • h) Post Konkursowy – post zamieszczony na profilu Organizatora na portalu społecznościowym: Instagram (dalej jako Portal) gdzie zostanie ogłoszony Konkurs i jego zasady. 
 • i) Jury – zespół osób współpracujących w ramach projektu Kanga Exchange oceniający Posty konkursowe;
 • j) Nagroda – customizowane buty marki Nike Air Force1 zawierające logo, którym posługuje się Giełda w wybranym przez Użytkownika rozmiarze,
 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez portal za pośrednictwem którego przeprowadzany jest Konkurs.
 2. Niniejszy Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła,
  z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II. Udział w Konkursie

 1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: https://kanga.exchange/pl/regulamin-konkursu-giveaway-airforce-1/ Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu. 
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Osoby fizyczne, które posiadają konto na portalach,
  za pośrednictwem których zamierzają wziąć udział w Konkursie (na których publikowany jest Post Konkursowy) oraz posiadają aktywne, niezablokowane konto na Giełdzie.
 3. Uczestnik, akceptując Regulamin, wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora do wykorzystania w celach marketingowych przesłanego komentarza w ramach Konkursu.
 4. Konkurs polega na dodaniu komentarza z rozwiązaniem Zadania konkursowego przez Osobę fizyczną pod Postem Konkursowym. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Jury podczas tzw. „Kwadransa z Kangą”. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału współpracownicy Organizatora, a także osoby, które bezpośrednio uczestniczą w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu i członkowie ich rodzin.
 6. Uczestnicy, którzy zamieszczą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie, naruszą warunki niniejszego Regulaminu, nie otrzymają Nagrody. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego komentarza oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich. W przypadku jeżeli dany komentarz został opublikowany przez więcej niż jednego z Uczestników Konkursu pierwszeństwo otrzymuje Uczestnik Konkursu z wcześniejszą datą publikacji komentarza. Uczestnicy Konkursu, którzy powielili komentarz nie będą brani pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.
 7. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych
  w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do Nagrody w Konkursie. 
 8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na profilach w mediach społecznościowych i komunikacyjnych Organizatora (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Telegram) swojego pseudonimu (nicku). 
 9. Komentarze publikowane w ramach rozwiązania Zadania konkursowego nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału  w Konkursie.
 10. W celu odebrania Nagrody zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do podania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Portalu rozmiaru Nagrody oraz adresu pod który Nagroda ma zostać doręczona. Warunkiem otrzymania Nagrody jest posiadanie aktywnego, niezablokowanego konta na Giełdzie.
 11. Nagroda zostanie doręczona w terminie 7 dni roboczych od jej wykonania i doręczenia Organizatorowi przez ButKompany. Organizator nie ma żadnego wpływu na termin wykonania Nagrody i nie zobowiązuje się wobec zwycięzcy Konkursu do dostarczenia Nagrody w konkretnym terminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym ButKompany. 
 12. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach konkursowych, zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych. 
 13. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. 
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania.

III. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22.06.2022 – 18:15 CEST // 4:15 PM UTC). kończy się w dniu 05.07.2022 9:00 CEST // 7:00 AM UTC.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas tzw. „Kwadransa z Kangą”, który będzie nadawany za pośrednictwem mediów społecznosciowych Organizatora. 

IV. Odpowiedzialność 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, jednakże w przypadku naruszenia norm powszechnie obowiązujących oraz regulaminu portali za pośrednictwem których opublikowany był Post Konkursowy może usunąć komentarz Uczestnika Konkursu
 2. Prawem właściwym dla niniejszego konkursu jest, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, prawo Belize.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu Portali w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

Konkurs Kanga Exchange x FAME #FameUtility

💪🏻 KONKURS KANGA X FAME MMA  👊🏻

Co musisz zrobić, żeby wygrać?

➡️ Zaproponuj użyteczność dla tokena $FAME! Jesteśmy wielce ciekawi Waszych pomysłów!

Napisz komentarz pod postem konkursowym na naszych kanałach SM (Kanga Exchange lub Fame MMA) i oznacz go hashtagiem #FameUtility. Wygra najbardziej pomysłowa i kreatywna odpowiedź! 🔥

Uczestnik konkursu musi mieć zarejestrowane konto na platformie Kanga Exchange.

Nagrodą za pierwsze miejsce jest 500$ w tokenach $FAME 🤑 (cena rynkowa na dzień rozwiązania konkursu) oraz 20 tokenów $KNG. 💵 

Dwie pozostałe osoby z podium otrzymają pakiet gadżetów Kanga

Start konkursu: 14.05, 11:00 UTC (13:00 CEST)

Koniec konkursu: 30.05, 11:00 UTC (13:00 CEST)

Serdecznie zachęcamy Was do obserwowania kanałów Kanga Exchange oraz FAME na Instagramie, Facebooku i Twitterze.

Śledźcie na bieżąco kurs tokena FAME!

Facebook:

facebook.com/kanga.exchange

facebook.com/famemmatv

Instagram:

@kanga_exchange

@famemmatv

@famemma.io

Twitter:

Twitter Kanga Exchange

Twitter FAME MMA

Powodzenia! 🌟

Regulamin konkursu „Zaproponuj użyteczność dla tokena FAME”
(dalej jako Regulamin)


I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „Zaproponuj użyteczność dla tokena FAME”, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, należy rozumieć następująco:
a) Konkurs – konkurs pod nazwą „Zaproponuj użyteczność dla tokena FAME” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem;
b) Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
c) Organizator, Fundator, Kanga Exchange – Good Solution Investments Limited, Cromwell House, Ground-Floor, 117 Albert Street, Belize City, Belize; Incorporation number: 176,380, która jest organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród
d) Giełda – platforma wymiany m.in. walut wirtualnych oraz tokenów prowadzona pod adresem kanga.exchange przez Organizatora
Uczestnik Konkursu – każda Osoba fizyczna, spełniająca kryteria wzięcia udziału w Konkursie opisane w Regulaminie Konkursu, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych
w Regulaminie Konkursu.
e) FAME – Fame MMA spółka akcyjna z siedzibą w Swarzędzu, ul. Dworcowa 4b /3, 62-020 Swarzędz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000883491, NIP: 7773370464, REGON: 38818115600000, kapitał zakładowy: 400.000 zł
f) Zadanie konkursowe – „Zaproponuj użyteczność dla tokena FAME, napisz komentarz pod Postem Konkursowym na profilach Kanga lub Fame z #FameUtility;”.
g) Post Konkursowy – post zamieszczony na profilu Organizatora na portalach: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube oraz Telegram jak również na profilu Fame na portalach: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube gdzie zostanie ogłoszony Konkurs i jego zasady.
h) Jury – zespół osób współpracujących z Kanga Exchange oceniający Zgłoszenia konkursowe;
i) Nagroda – Nagroda za 1, 2 i 3 miejsce zajęte w Konkursie, wydana według zasad i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie tj:
– Nagroda za 1 miejsce – równowartość 500 waluty wirtualnej USDT (Tether) w tokenach FAME notowanych na Giełdzie według ceny rynkowej na Giełdzie na dzień i godzinę ogłoszenia wyników Konkursu oraz 20 tokenów KNG;
– Nagroda za 2 miejsce – pakiet gadżetów Kanga Exchange : bluza, koszulka, kubek, smycz, wlepki;
– Nagroda za 3 miejsce – pakiet gadżetów Kanga Exchange: bluza, koszulka, kubek, smycz, wlepki;
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez portale za pośrednictwem których przeprowadzany jest Konkurs.
4. Niniejszy Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła,
z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora, ani FAME.


II. Udział w Konkursie
1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: https://kanga.exchange/pl/konkurs-kanga-exchange-x-fame-fameutility/ Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Osoby fizyczne, które posiadają konto na portalach,
za pośrednictwem których zamierzają wziąć udział w Konkursie (na których publikowany jest Post Konkursowy) oraz posiadają aktywne, niezablokowane konto na Giełdzie.
3. Uczestnik, akceptując Regulamin, wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora do wykorzystania w celach marketingowych przesłanego komentarza w ramach Konkursu.
4. Konkurs polega na dodaniu komentarza z rozwiązaniem Zadania konkursowego przez Osobę fizyczną pod Postem Konkursowym. Nie jest wymagane publikowanie komentarza pod wszystkimi Postami Konkursowymi, wystarczy umieścić komentarz pod jakimkolwiek Postem Konkursowym. Wygrywa najbardziej pomysłowa i kreatywna odpowiedź na Zadanie konkursowe w ocenie Jury. Warunkiem dodatkowym jest zamieszczenie w opisie następującego hasła: #FameUtility
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
6. W konkursie nie mogą brać udziału współpracownicy Organizatora i Fame, a także osoby, które bezpośrednio uczestniczą w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu i członkowie ich rodzin.
7. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie, naruszą warunki niniejszego Regulaminu, nie otrzymają Nagrody. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego komentarza oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich. W przypadku jeżeli dany komentarz został opublikowany przez więcej niż jednego z Uczestników Konkursu pierwszeństwo otrzymuje Uczestnik Konkursu z wcześniejszą datą publikacji komentarza. Uczestnicy Konkursu, którzy powielili komentarz nie będą brani pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.
8. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych
w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do Nagrody w Konkursie.
9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fame na profilach w mediach społecznościowych i komunikacyjnych Organizatora oraz Fame (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Telegram) swojego pseudonimu (nicku) na wszelki portalach za pośrednictwem których publikowany był Post Konkursowy.
10. Komentarze publikowane w ramach rozwiązania Zadania konkursowego nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
11. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
12. W celu odebrania Nagrody za 1 miejsce Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przesłania do Organizatora adresu email konta Uczestnika Konkursu na Giełdzie na jaki ma być wydana Nagroda.
13. Nagroda za 1 miejsce zostanie wydana w terminie 1 dnia roboczego od dnia wskazania przez zwycięzcę nagrody danych o których mowa w pkt 9 powyżej. Warunkiem otrzymania Nagrody jest posiadanie aktywnego, niezablokowanego konta na Giełdzie.
14. W celu odebrania Nagrody za 2 i 3 miejsce Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przesłania do Organizatora następujących danych:
a) adres e-mail konta Uczestnika Konkursu na Giełdzie,
b) imię i nazwisko oraz pełny adres do wysyłki Nagrody,
15. Nagroda za 2 miejsce i Nagroda za 3 miejsce zostanie nadana zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską w terminie 7 dni od dnia wskazania przez Uczestników Konkursu którzy zostali nagrodzeni adresów do wysyłki.
16. Przesłanie danych przez Uczestnika Konkursu wymaganych zgodnie z pkt 13 oraz 15 powyżej musi odbyć się przez Uczestnika Konkursu wyłącznie za pośrednictwem prywatnej wiadomości poprzez portal na którym Uczestnik Konkursu opublikował nagrodzony przez Jury komentarz.
17. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach konkursowych, zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych.
18. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Organizator nie gwarantuje w jakikolwiek sposób kursu wymiany tokenów FAME, nie jest ich emitentem i nie odpowiada w jakikolwiek sposób za dalsze użycie tych tokenów.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania.

III. Czas trwania konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 maja 2022 roku, g. 11:00 UTC (13:00 CEST) i kończy się w dniu 30 maja 2022 roku, g. 11:00 UTC (13:00 CEST).
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 maja 2022 r. po zakończeniu Konkursu za pośrednictwem portali na których opublikowany został Post Konkursowy

IV. Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, jednakże w przypadku naruszenia norm powszechnie obowiązujących oraz regulaminu portali za pośrednictwem których opublikowany był Post Konkursowy może usunąć komentarz Uczestnika Konkursu
2. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu Portali w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

FAME na Kanga Exchange

LISTING FAME 

Pary walutowe:

FAME/USDT trade.kanga.exchange/market/FAME-USDT

FAME/oPLN trade.kanga.exchange/market/FAME-oPLN

Daty:

Depozyty – 9.05, 13:00

Zlecenia sprzedaży – 10.05, 13:00

Zlecenia kupna – 11.05, 13:00 

Wypłaty – 12.05, 13:00

POS FAME

Start: 10.05, 13:00

PoS FAME jest PoSem typu Standard, w którym dzienna nagroda rozdzielana jest proporcjonalnie pomiędzy wszystkie zdeponowane tokeny.

Rozliczanie i dystrybucja nagród odbywa się codziennie o godz. 00:00 czasu UTC.

Tokeny można zdeponować na konto PoS lub wycofać z niego w dowolnym momencie.

Wpłacane tokeny są zamrażane na czas 1 dnia (licząc od początku kolejnego okresu rozliczeniowego).

Wypłacane tokeny są zamrażane na czas 7 dni (licząc od początku kolejnego okresu rozliczeniowego).

Przy obliczaniu wysokości nagrody brane są pod uwagę wyłącznie tokeny, które znajdowały na koncie PoS przez cały okres rozliczeniowy (od północy do północy czasu UTC).

RSZ będzie zależna od ilości osób stakujących. 

Jak możesz stake’ować swoje tokeny $FAME na Kanga Exchange?

Nic prostszego, po zalogowaniu się na swoje konto kliknij w zakładkę PoS.

Zaznacz “wszystkie” i wybierz z listy FAME. 

W okienku TRANSFER wybierz akcję “Wpłata na PoS” i wprowadź ilość tokenów, które chcesz przenieść.


Chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze Proof of Stake na Kanga Exchange?

Zajrzyj do artykułu PoS na Kanga Exchange

Konkurs Tryvium Travels #TryviumContest

Ogłaszamy konkurs! #TryviumContest

Co musisz zrobić aby wygrać?

1) Polub projekt Tryvium Travels na Twitterze

2) Polub naszą stronę na Twitterze

3) Udostępnij ten post na Twitterze lub Facebooku

4) Opisz nam w komentarzu swoją wymarzoną podróż z Tryvium Travels:

🡢 Gdzie chciałbyś/chciałabyś pojechać – gdzieś gdzie będzie prażyć słońce czy gdzieś gdzie powieje chłodem?

🡢 Jaki typ noclegu byś wybrał/a – mała egzotyczna chatka na plaży czy luksusowy hotel w centrum miasta?

🡢 Dodaj do swojego komentarza hashtag #TryviumContest

5) Oznacz dwóch znajomych, których zabrałbyś/zabrałabyś ze sobą!

Co można wygrać?

🥇 1 miejsce – tokeny TRYV o wartości 100$ i pakiet gadżetów Kanga Exchange

🥈 2 miejsce – tokeny TRYV o wartości 50$

🥉 3 miejsce – tokeny TRYV o wartości 25$

Wybierzemy i nagrodzimy 3 najciekawsze komentarze.

Swoje odpowiedzi podsyłać możecie do 10 maja.

Zwycięzców konkursu ogłosimy 11 maja, o 13:00.

Czym jest Tryvium Travels?

🏨 Tryvium to nowoczesna platforma do rezerwacji hoteli, apartamentów, B&B i innych miejsc noclegowych, wykorzystująca technologię blockchain oraz system smart kontraktów.

💸⌚Główny cel? Zaoszczędzić klientom czas i pieniądze, dzięki łatwym, szybkim i bezpiecznym rezerwacjom zakwaterowania oraz atrakcji wakacyjnych.

👉 Dzięki partnerstwom z firmami takimi jak Rakuten, HPROtravel i Hotelbeds, Tryvium Travels łączy swoich klientów z pulą ponad 1 500 000 obiektów na całym świecie, obejmując cały szereg lokalizacji, od małych pensjonatów po luksusowe hotele.

Dlaczego warto mieć tokeny TRYV?

🪙 Token TRYV odgrywa kluczową rolę w infrastrukturze Tryvium: nie tylko zapewnia zdecentralizowaną sieć, która tworzy opłacalną platformę rezerwacji peer-to-peer, ale również umożliwia klientom korzystanie ze specjalnych nagród, takich jak:

🡢 cashback

🡢 nagrody lojalnościowe

🡢 oferty specjalne

🡢 Tryvium Gift Experience

🡢 ekskluzywny system mintingu NFT bezpośrednio związany z rezerwacjami, który generował będzie kolekcje o rzeczywistej wartości, przy każdej rezerwacji na platformie Tryvium.

📝 Obszerny opis projektu oraz szczegóły odnośnie IEO znajdziecie na naszym blogu: IEO Tryvium Travels na Kanga Exchange

IEO Tryvium Travels na Kanga Exchange

Tryvium, Twój partner w podróży: rezerwuj, podróżuj i płać w krypto

Tryvium to nowoczesna platforma bookingowa, wykorzystująca blockchain oraz smart kontrakty.

Technologia blockchain umożliwia tanie, bezpieczne i łatwe płatności: jej rozproszona i niemal niemożliwa do naruszenia baza danych pomaga szybko przetwarzać i przeprowadzać transakcje, a ponieważ blockchain jest technologią niezwykle bezpieczną, użytkownicy mogą być pewni, że ich transakcje oraz dane poufne są zabezpieczone.

Tryvium Travels ma jeden cel: zapewnić turystom bezproblemowe i bezpieczne rezerwacje online przy użyciu inteligentnego systemu dlt, czyli rozproszonej bazy danych. 

Infrastruktura Tryvium zapewnia zdecentralizowaną sieć, w celu stworzenia opłacalnej platformy rezerwacji peer-to-peer.

Kluczowa rola partnerstw

Aby zrealizować swoją wizję, Tryvium zawarło ważne umowy partnerskie.

Pomimo tego, że Platforma jest wersją BETA (tryvium.io), Tryvium Travels już teraz łączy swoich klientów z ogromną pulą ponad 1 500 000 obiektów na całym świecie, obejmującą cały szereg lokalizacji – od małych B&B po luksusowe hotele. Jest to możliwe tylko dzięki umowom partnerskim z Rakuten, HPROtravel i Hotelbeds.

Oczywiście to nie wystarczy, aby zrealizować wizję Tryvium, dotyczącą zdecentralizowanej sieci, i właśnie dlatego dyrektor ds. technologii i architekt blockchain Tryvium Travels nawiązał współpracę z platformą Syscoin, zapewniając tym samym jeden z najszybszych, najtańszych i najbezpieczniejszych systemów płatności w całym Krypto Wszechświecie (opłata transakcyjna 0,00001739$, Hash Rate 28,55 EH/s).

Nakreślenie problemu — znalezienie rozwiązania

Ponieważ świat z roku na rok staje się coraz mniejszą “globalną wioską”, pragnienie podróżowania, zwiedzania oraz spędzania wakacji w rozjazdach wzrosło i nic nie wskazuje na to aby zaczęło ono słabnąć.

Giganty kohortowe, takie jak Booking.com, Expedia i Airbnb, posiadają ogromne udziały na rynku, który według najnowszych analiz i prognoz rynkowych osiągnie 983,2 miliarda dolarów w 2027 roku.

Warto zauważyć, że wspomniani giganci, nie tylko nakładają zatrważające opłaty (do 30%), ale także mogą z łatwością manipulować ceną OTA, ustalając znacznie bardziej atrakcyjną cenę w porównaniu z rzeczywistą ceną ponoszoną przez hosta.

Turyści zostają sami w obliczu tych zmagań, bez realnej możliwości wyboru tego, co odpowiada im najbardziej.

 • Wysokie koszty wynajmu, ze względu na opłaty narzucane przez strony trzecie – platformy bookingowe.
 • Kwestie bezpieczeństwa podczas rezerwacji online. Wiele poufnych informacji o kliencie może zostać utraconych w wyniku ataków hakerskich.
 • Wymiana walut podczas podróży po różnych krajach i lokalizacjach jest nie tylko utrudniona, ale także kosztowna.

Tryvium podjął się pracy nad rozwiązaniem tych problemów i dostrzegł rozwiązania w technologii blockchain. 

 • Wysokie koszty wynajmu są obniżane poprzez usunięcie opłat nakładanych przez strony trzecie – bezpośrednio łącząc użytkowników z hostami.
 • Bezpieczeństwo zapewnia sam charakter technologii blockchain, która zapewnia rejestrowanie i bezpieczne przechowywanie informacji o wszystkich transakcjach, co uniemożliwia hakerom kradzież poufnych danych.
 • Z racji tego, że technologia blockchain osiągnęła zasięg globalny, wymiana walut jest teraz równie łatwa, co szybka i bezpieczna.

Tryvium Travels poszło również o krok dalej, aby zapewnić swoim klientom dodatkowe korzyści.

Token Tryvium TRYV i świat kolekcjonerskich NFT

TRYV jest sercem wizji projektu: używany będzie on do płatności za rezerwacje, zapewniając łatwe, szybkie i bezpieczne transakcje oraz absolutnie najlepsze ceny.

Korzystając z TRYV, użytkownicy będą nagradzani specjalnymi tokenizowanymi korzyściami, takimi jak cashback, nagrody lojalnościowe, oferty specjalne oraz ekskluzywny system rezerwacji/mintowania NFT, który będzie generował kolekcje o rzeczywistej wartości przy każdej rezerwacji na platformie Tryvium.

Token TRYV jest dostępny na Binance Smart Chain i wkrótce będzie również wspierał Ethereum (ETH), Polygon Network (MATIC), Syscoin (SYS) i Tron Network (TRX) oraz każdy blockchain, który obsługuje Ethereum Virtual Machine Paradigm (EVM) .

Mintowanie NFT będzie dla turystów zupełnie nowym doświadczeniem. Za każdym razem, gdy dokonają oni rezerwacji w określonym miejscu na platformie Tryvium, zostaną oni nagrodzeni NFT tego właśnie miejsca. Przykładowo: Rezerwujesz wycieczkę do Rzymu? Otrzymasz swoje własne NTF Koloseum! 

O co dokładnie chodzi z NFT Tryvium?

NFT otrzymane przez klientów platformy będą działać jako zniżka na powrót do tego samego miejsca docelowego! Co więcej będą one również dziełem artystycznym reprezentującym cel podróży, stworzonym przez lokalnego artystę.

Wzmocni to również ruch artystyczny i pomoże artystom zrobić duży krok w kierunku decentralizacji.

Szczegóły: 

Softcap: 50k $

Hardcap: 500k $

Cena za token: 0.025$

Min Investment: 100$ 

Max Investment: 5000$ 

Vesting: 30% od razu, pozostałe 70% uwalniane co miesiąc, przez 2 miesiące 

Para walutowa: TRYV-USDT

Dostępne kryptowaluty: USDT, BTC, ETH, oPLN, oEUR, oUSD, USDC

Token: BEP20

Mainnet: Binance Smart Chain (BSC)

Data IEO: 26.04.22 13:00 

Zlecenia sprzedaży: 26.05

Zlecenia kupna: 27.05

Wypłaty: 30.05

Projekt: tryvium.io/

Wszystkie dodatkowe informacje o Tryvium Travels, takie jak Roadmapa i Whitepaper, znajdziesz na stronie: about.tryvium.io

Link do IEO: trade.kanga.exchange/ieo/TRYV

Konkurs Kanga Exchange x Cryptiony #CryptionyContest

Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami podczas webinaru Kanga Exchange x Cryptiony, ogłaszamy konkurs! 🤗

Do zgarnięcia 5 kodów na roczny plan PRO na platformie Cryptiony, które obniżą wartość zamówienia z 599 do 1 PLN! Każdy kod jest jednorazowy.

Z planem PRO w mgnieniu oka rozliczysz swoje podatki od przychodów z krypto i zyskasz:

🡢 Brak limitu transakcji

🡢 Import transakcji z pliku

🡢 Integracje z giełdami po API

🡢 Synchronizacja co 3h

🡢 Kokpit ze statystykami

🡢 Raport podatkowy on-line 🡢 Raport podatkowy w pdf

🡢 Priorytetowe wsparcie email

Jak wziąć udział w kokursie? 🤔

Powiedz nam, dlaczego to własnie Ty powinieneś otrzymać od nas kod zniżkowy – napisz w komentarzu lub nagraj krótki film.

Swoją odpowiedź udostępnij na Facebooku/Twiterze lub Instagramie i oznacz ją hashtagiem #CryptionyContest.

Swoje zgłoszenia przesłać możesz do 27 kwietnia do 23:59.

Zwycięzców ogłosimy 28 kwietnia o godzinie 16:00.

Chcesz dowiedzieć się więcej o platformie Cryptiony?

Zajrzyj na stronę: kanga.cash/taxes lub na cryptiony.com/

Cryptiony x Kanga Exchange – i rozliczenie podatku od kryptowalut staje się proste! 🙌

*Oferta dla osób rozliczających podatki w Polsce.